این دوره آموزشی آنلاین به شما کمک می کند دانش خود را درباره خبرنگاری بحران، از زمین لرزه گرفته تا پناهندگان، از بحران بهداشتی تا فروپاشی مالی، بهبود بخشید. این دوره موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، از جمله نقش خبرنگاران در پوشش بحران، اصول داستان خبری، نکاتی آموزنده درباره نگارش و مصاحبه و درک بهتر چالش های اخلاقی. این دوره آموزشی، یک دوره خودآموز است و شرکت کنندگان می توانند بر اساس برنامه کاری خود به مطالعه درس ها و انجام تکلیف ها بپردازند.