هدف از برگزاری دوره آموزشی گزارشگری بحران، افزایش مهارت های شرکت کنندگان در تهیه گزارش از شرايط بحراني مانند زمين لرزه، وضعيت پناهجويان و معضلات بهداشتي است. این دوره آموزشی یک دوره خودآموز است. شرکت کنندگان در این دوره بر اساس برنامه کاری خود به مطالعه درس ها و انجام تمرین ها می پردازند. این فرصت برای سایر شرکت کنندگان وجود دارد تا با مطالعه پاسخ های دیگران، علاوه بر افزایش معلومات خود، نظر خود را درباره آن بیان کنند.