این دوره آموزشی آنلاین، سومین دوره از مجموعه دوره های آموزشی چهارگانه روزنامه نگاری اقتصادی و بازرگانی مرکز بین المللی روزنامه نگاری (ICFJ ) است که به زبان فارسی برگزار می شود. هدف از برگزاری این دوره افزایش تسلط روزنامه نگاران در تهیه گزارش از عملکرد شرکت های سهامی عام، گزارش نوسان بهای سهام و اوراق قرضه و تراز مالی شرکت هاست.