هدف از ارائه دوره آموزشی آنلاین گزارشگری اجتماعی کمک به روزنامه نگاران برای ارتقای مهارت های خود در این زمینه و تبدیل گزارشگری اجتماعی به موضوعی جذاب برای مخاطبان است.