اين دوره آموزشي دانش شما را درباره گزارش شرايط بحراني از زمين لرزه گرفته تا وضعيت پناهجويان، از بحران هاي بهداشتي گرفته تا بحران هاي مالي، افزايش مي دهد. موضوعات مختلفي شامل نقش خبرنگاران در پوشش دادن اخبار مربوط به شرايط بحراني، اصول اوليه نوشتن يک داستان خوب، نکات مهمي درباره نحوه نوشتن و مصاحبه کردن، و درک مشکلات اخلاقي در اين دوره پوشش داده خواهند شد.