این دوره برای روزنامه نگاران حرفه ای است که دارای تجربیاتی در زمینه پوشش اخبار اقتصادی و بازرگانی و نیز خواستار ارتقای دانش و مهارت های خود هستند تا بتوانند وقایع بازرگانی و تغییرات اقتصادی را به گونه روشن تری بنویسند.