روزنامه نگاری تحقیقی یکی از پیچیدهترین، زمان برترین و البته جذاب ترین شیوه های روایت یک موضوع است. در این دوره آموزشی آنلاین که به زبان فارسی برگزار می شود، شرکت کنندگان به مدت شش هفته با اصول روزنامه نگاری تحقیقی آشنا خواهند شد.